Vedtægter

Vedtægter for Dragør Motorbådsklub.Vedtægter for Dragør Motorbådsklub.
Vedtaget på generalforsamling d. 19.03.2022Formål.
Paragraf 1
Klubben har til formål at samle alle med interesse for fiskeri og tur sejlads. Klubben skal varetage
medlemmernes interesse i at have en velfungerende Dragør Havn samt i forhold, der vedrører farvandene omkring Dragør.
Navn og hjemsted.
Paragraf 2
Klubbens navn er Dragør Motorbådsklub. Klubbens hjemsted er Dragør Kommune
Medlemskab og optagelse.
Paragraf 3
Enhver, der accepterer klubbens formålsparagraf ( paragraf 1), kan optages som medlem. Dog
kan bestyrelsen, som foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne, nægte at
optage en ansøger. Han/hun kan i givet fald forlange ansøgningen behandlet på den først
kommende generalforsamling. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem for voldelig optræden,
ulovlige aktiviteter eller andet. Medlemmet har ret til at få en sådan eksklusion prøvet ved den først
kommende generalforsamling.
Skur nr. 43
Paragraf 4
Dragør Motorbådsklub har købt skur nr. 43 på Dragør Havn og har, af Brugerstyrelsen
for Dragør Havn, fået tildelt lejemål på den tilhørende grund. Driften af skurgrund og skur sker som
en del af foreningens almindelige drift. Bestyrelsen udpeger et skurudvalg på tre medlemmer med
en formand, der skal være medlem af foreningens bestyrelse. Alle medlemmer af Dragør
Motorbådsklub har adgang til foreningens skur.
Generalforsamling.
Paragraf 5
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen skal
indkaldes med 14 dages varsel og offentliggøres i DragørNyt, samt ved udsendelse af mail til
medlemmerne. Generalforsamlingen holdes hvert år i mats måned og skal bla. indeholde følgende
punkter til dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Konstatering af mødets lovlighed
3. Formandens beretning
4.Regnskabsaflæggelse/v kassereren
5 Indkomne forslag
6. Godkendelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9 EVT.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen holdes.
Alle afgørelser med undtagelse af afgørelse om klubbens ophør ( se paragraf 10 ) træffes ved
almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem kan højst stemme med en fuldmagt. Afstemningerne sker
ved håndsoprækning, med mindre mindst 5 medlemmer kræver skriftlig afstemning
Ekstraordinær generalforsamling.
Paragraf 6
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
20 procent af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.
Bestyrelse og valg.
Paragraf 7
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og fire
bestyrelsesmedlemmer. Klubben tegnes af formanden,næstformanden og kasseren i forening.
Bestyrelsen er klubbens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne med ansvar over for disse.

Bestyrelsen har også bemyndigelse til at oprette og nedlægge
diverse udvalg efter behov. Suppleanter til bestyrelsen deltager i bestyrelsens møder uden
stemmeret. Ved generalforsamlingen i lige årstal vælges formand og to bestyrelses
medlemmer 1-2. Ved generalforsamlingen i ulige årstal vælges en næstformand, en kasserer og to
bestyrelsesmedlemmer 3-4. Endvidere vælges der hvert år 3 bestyrelsessuppleanter, hvoraf
bestyrelsen konstituerer en som 1 suppleant Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og
revisor suppleant. Hvert medlem kan højest stemme med en fuldmagt.
Regnskabet.
Paragraf 8
Kassereren fører klubbens regnskab. Kassereren er desuden ansvarlig for ajourføring af medlems
kartoteket. Regnskabet skal fremlægges af kasseren i revideret stand på generalforsamlingen, og
det skal revideres mindst en gang årligt af den generalforsamlingsvalgte revisor. Denne revisor og
revisorsuppleanten har i øvrigt adgang til regnskabet/bogføringen i årets løb, når han/hun måtte
ønske det. Klubbens likvide midler anbringes efter nærmere bestemmelser af bestyrelsen.
Formanden og kasseren har begge adgang til foreningens konto i banken. Næstformanden laver
referat af bestyrelsen møder, af generalforsamlingerne og varetager den nødvendige
korrespondance. Næstformanden fungerer som formand i dennes fravær.
Kontingent.
Paragraf 9
Kontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen. Der
betales kontingent en gang årligt i februar måned. Såfremt kontingentet efter en rykker ikke er
betalt efter 30 dage slettes medlemmet af klubben. For at deltage i generalforsamlingen skal der
være betalt kontingent
Klubbens ophør.
Paragraf 10
Forslag om klubbens ophør skal vedtages med mindst ¾ stemmeflertal på to generalforsamlinger,
der skal holdes med mindst to ugers og højst to måneders mellemrum. I tilfælde af klubbens ophør
går dens midler til velgørende formål, som nøjere fastsættes på den opløsende generalforsamling.
Ole Svendsen
Dirigent